POLITYKA PRYWATNOŚCI DOTYCZĄCA STRONY INTERNETOWEJ IL SALONE MILANO ("Witryna")

Szanowny Użytkowniku, informujemy, że przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i odbywać się będzie w oparciu o zasady prawidłowości, legalności i przejrzystości. W tym celu poniżej podajemy informacje dotyczące przetwarzania danych za pośrednictwem Witryny.

 

1. Dane Administratora Danych 

1.1 "Administratorem danych" danych osobowych jest Beauty & Business S.p.A., z siedzibą w Mediolanie, via Cesare Cantù, 1.

 

 

2. Rodzaj przetwarzanych danych 

2.1 Dane identyfikacyjne (imię i nazwisko) oraz dane kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu, adres, nazwa salonu (jeśli zawiera dane osobowe), zawód.

 

2.2 Dane przeglądania.

 

 

3. Źródło danych

3.1 Wszystkie dane identyfikacyjne i kontaktowe są dobrowolnie podawane przez osobę, której dane dotyczą.

 

3.2 Osoba, której dane dotyczą, może podać następujące dane:

 • podczas przeglądania Witryny, dostępnej za pośrednictwem przeglądarki;
 • podczas korzystania z platform mediów społecznościowych (np.: Meta). Platforma służy wyłącznie do gromadzenia danych przez Administratora Danych w celach, o których mowa w art. 4 poniżej. W związku z tym, gdy Osoba, której dane dotyczą, przekazuje dane na platformę, będą one przetwarzane przez Administratora danych zgodnie z niniejszą polityką. 

 

4. Cel i podstawa prawna

4.1 Dane identyfikacyjne i kontaktowe są przetwarzane w odpowiedzi na żądania osoby, której dane dotyczą, z którą można się również kontaktować za pośrednictwem agentów Administratora danych, na przykład: w celu uzyskania informacji dotyczących dostawy produktów lub usług.

 • Podstawa prawna przetwarzania danych w celach, o których mowa w niniejszym art. 3.1: wypełnienie zobowiązań umownych i/lub wykonanie środków przedumownych przyjętych na żądanie osoby, której dane dotyczą.

 

4.2 Dane identyfikacyjne i kontaktowe są przetwarzane, za zgodą osoby, której dane dotyczą, w celu prowadzenia działań marketingowych (wysyłanie newsletterów, promocji, rabatów, informacji handlowych) pocztą tradycyjną, telefonicznie z operatorem, sprzedażą bezpośrednią, za pośrednictwem poczty elektronicznej, platform społecznościowych).

 • Podstawa prawna przetwarzania w celach, o których mowa w niniejszym art. 3.2: zgoda osoby, której dane dotyczą, wyrażona poprzez wypełnienie odpowiedniego pola zgody.

 

4.3 Dane identyfikacyjne i kontaktowe są przetwarzane, za zgodą osoby, której dane dotyczą, w celu profilowania, na przykład w celu tworzenia zagregowanych profili na podstawie zebranych danych (takich jak działania lookalike audience). 

 • Podstawa prawna przetwarzania w celach, o których mowa w niniejszym art. 3.3: zgoda osoby, której dane dotyczą, wyrażona poprzez wypełnienie odpowiedniego pola zgody.

 

4.4 Dane identyfikacyjne i kontaktowe są przetwarzane, za zgodą osoby, której dane dotyczą, w celu przekazania ich osobom trzecim, aby mogły one prowadzić działania marketingowe wobec osoby, której dane dotyczą. Na przykład osoby trzecie mogą wysyłać informacje promocyjne do osoby, której dane dotyczą. 

 • Podstawa prawna przetwarzania w celach, o których mowa w niniejszym art. 3.4: zgoda osoby, której dane dotyczą, wyrażona poprzez wypełnienie odpowiedniego pola zgody.

 

4.5 Dane nawigacyjne są przetwarzane w celu nawigacji w Witrynie. Serwery i systemy komputerowe wykorzystywane do działania Witryny pozyskują, podczas ich normalnego działania, pewne dane osobowe, których transmisja jest dorozumiana w przypadku korzystania z protokołów komunikacji internetowej. Dane te, chociaż nie są gromadzone w celu powiązania ich ze zidentyfikowanymi osobami, których dane dotyczą, ze względu na swój charakter mogą, poprzez przetwarzanie i powiązanie z danymi posiadanymi przez osoby trzecie,  umożliwiają identyfikację użytkowników. Ta kategoria danych osobowych obejmuje adresy IP urządzeń używanych przez użytkowników łączących się z Witryną, a także adresy URI (Uniform Resource Identifier) żądanych zasobów, czas żądania, metodę użytą do przesłania żądania do serwera, rozmiar pliku uzyskanego w odpowiedzi, kod numeryczny wskazujący status odpowiedzi udzielonej przez serwer (pomyślnie,  błąd itp.) oraz inne parametry związane z systemem operacyjnym i środowiskiem komputerowym użytkownika.

 • Podstawa prawna przetwarzania w celach, o których mowa w niniejszym art. 3.5: prawnie uzasadniony interes Administratora Danych.

 

 

4.6 Dane osobowe i kontaktowe są przetwarzane w celach związanych z wyszukiwaniem i selekcją personelu w przypadku, gdy Osoba, której dane dotyczą, wysyła samodzielne zgłoszenie. 

 • Podstawa prawna przetwarzania danych w celach, o których mowa w niniejszym art. 3.6: realizacja środków przedumownych przyjętych na żądanie osoby, której dane dotyczą.

 

 

5. Okres przechowywania

5.1 Dane osobowe zebrane w celach, o których mowa w art. 3 ust. 1 powyżej, będą przechowywane przez czas niezbędny do przekazania żądanej informacji zwrotnej oraz do wszelkich późniejszych działań niezbędnych do pełnego rozpatrzenia wniosku.

 

5.2 Dane osobowe zebrane w celach, o których mowa w art. 3.2, 3.3 i 3.4 powyżej, będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 5 lat, licząc od dnia udzielenia zgody, chyba że Osoba, której dane dotyczą, skorzysta z cofnięcia uprzednio udzielonej zgody. Przyjmuje się, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

5.3 Dane zbierane w celach, o których mowa w art. 3.5 powyżej będą przechowywane przez całą sesję oraz do momentu zamknięcia przeglądarki.

 

5.4 Dane zebrane w celach, o których mowa w art. 3.6 powyżej, będą przechowywane przez 24 miesiące.

 

 

6. Ujawnianie danych i sposoby ich przechowywania 

6.1 Administrator danych może przekazywać dane osobowe następującym podmiotom, działającym w charakterze podmiotów przetwarzających dane lub administratorów danych:

 • pracownicy Administratora Danych wyraźnie upoważnieni do przetwarzania danych (osoby odpowiedzialne za przetwarzanie);
 • profesjonaliści/firmy zewnętrzne/platformy społecznościowe/spółki Grupy Alfa Parf, jako podmioty przetwarzające dane lub jako niezależni administratorzy danych.
 • właściwych organów publicznych.

 

 

6.2 dane osoby, której dane dotyczą, mogą być przekazywane podmiotom, administratorom danych lub podmiotom przetwarzającym dane, mającym siedzibę w krajach znajdujących się w Unii Europejskiej i poza nią. Przekazywanie danych osobowych do krajów znajdujących się poza Unią Europejską będzie odbywać się zgodnie ze środkami ustanowionymi przez obowiązujące przepisy, zapewniając odpowiedni poziom ochrony osób, których dane dotyczą.

 

6.3 Państwa dane są gromadzone i rejestrowane zgodnie z prawem i prawidłowo, w celu realizacji celów wskazanych powyżej oraz zgodnie z podstawowymi zasadami ustanowionymi przez obowiązujące prawo. Przetwarzanie danych osobowych może odbywać się zarówno za pomocą narzędzi ręcznych, jak i komputerowych i telematycznych, ale zawsze pod nadzorem środków technicznych i organizacyjnych odpowiednich do zagwarantowania ich bezpieczeństwa i poufności, w szczególności w celu zmniejszenia ryzyka zniszczenia lub utraty, nawet przypadkowej, danych, nieuprawnionego dostępu lub przetwarzania, które jest niedozwolone lub niezgodne z celami gromadzenia. 

 

 

7. Charakter przepisu 

7.1 Przetwarzanie danych do celów umownych/przed zawarciem umowy.

Podanie danych, o których mowa w art. 2.1 i 2.2 powyżej, w celach, o których mowa w art. 3.1 powyżej, jest niezbędne do zaoferowania Osobie, której dane dotyczą, żądanych usług. Niepodanie wyżej wymienionych danych może uniemożliwić Administratorowi świadczenia usługi żądanej przez Osobę, której dane dotyczą. 

 

 

7.2 Przetwarzanie w celach marketingowych, profilowania i komunikacji z osobami trzecimi.

Działania marketingowe, profilowanie i komunikacja z osobami trzecimi (w celu umożliwienia im prowadzenia działań marketingowych wobec Osoby, której dane dotyczą) będą prowadzone wyłącznie za zgodą Osoby, której dane dotyczą. Brak zgody uniemożliwia Administratorowi wykorzystanie danych w celach marketingowych, profilowanie oraz przekazanie podmiotom trzecim w celu prowadzenia przez nie działań marketingowych.

 

 

8. Prawa osoby, której dane dotyczą 

8.1 Zainteresowana strona może w każdej chwili skorzystać z praw przyznanych jej przez prawo:

 • dostępu do danych osobowych, uzyskania dowodów na cele realizowane przez Administratora Danych, kategorie danych, których to dotyczy, odbiorców, którym mogą być przekazywane, obowiązujący okres przechowywania, istnienie zautomatyzowanych procesów podejmowania decyzji;
 • niezwłocznego żądania sprostowania nieprawidłowych danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą;
 • uzyskać, w podanych przypadkach, usunięcie danych osoby, której dane dotyczą;
 • uzyskania ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu, w przypadkach przewidzianych przepisami prawa;
 • w przypadku zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, wniesienia sprzeciwu, jeżeli spełnione są przesłanki przewidziane przepisami prawa; 
 • żądania przeniesienia danych, które osoba, której dane dotyczą, dostarczyła Administratorowi Danych, tj. otrzymania ich w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, a także przekazania tych danych innemu Administratorowi Danych, bez przeszkód ze strony Administratora Danych, w przypadkach przewidzianych przepisami prawa;
 • złożyć skargę do włoskiego organu ochrony danych. 

 

Aby skorzystać z tych praw, należy skontaktować się z Administratorem Danych: pocztą elektroniczną, pod adresem privacy@alfaparfgroup.it

tool_color_compare.tilte.label

tool_color_compare.subtilte.label